Strakstiltak på skoleveg

Det er sett av ein pott til mindre trafikktryggingstiltak, slik som intensivbelysning ved fotgjengarovergangar, fartshumpar, små snarvegar og liknande. Her er nokre av tiltaka som er under planlegging. 

Overgangsfelt på Fjelltun

To overgangsfelt på Fjelltun skal sikrast. Fotgjengarfelta skal merkast betre og få lys. Dette skal gjere overgangen trygg for skolebarn. Byggherre: Ålesund kommune