Undersøking om Bypakke Ålesund

Innbyggarane er delt i synet på bompengar, halvparten synes det er greitt at bompengar går til andre tiltak enn veg. 

Bypakken Ålesund logo i fargene grønn og oransje - Klikk for stort bilete  

Og mange av dei spurte er ikkje nøgde med dagens tilrettelegging for sykling og kollektivreiser. Dette er nokre av funna i nullpunktsundersøkinga for Bypakke Ålesund. Undersøking om Bypakke Ålesund.

Slå video av slik den nye Lerstadvegen blir

Folk vil ha betre tilbod

-Samla sett viser undersøkinga at folk er opptatt av å få gjort noko med kollektivtilbodet, sykkelvegar og generell framkome. Det er jo dette bypakka vil gjere noko med. Det er ikkje uventa at halvparten er negative til bompengar i bypakka. Men når 43 prosent er positive til bompengar, er det eit uttrykk for at svært mange er villig til å akseptere bompengar berre det skjer ei permanent forbetring for trafikantane, seier Tore Johan Øvstebø, som leiar styringsgruppa i Bypakke Ålesund.

Bompengar til mjuke trafikantar

Bilde av Moa - Klikk for stort bileteMoa  I bypakken går ikkje bompengar berre til vegutbygging, men også til trafikksikring, sykkelvegar og tiltak for kollektivtrafikken.

- At over halvparten er positive til dette, er svært gledeleg. Det kan tyde på at folk i Ålesundsregionen ynskjer seg betre tilrettelegging for mjuke trafikantar. Gode kollektivtiltak, sykkelvegar og trafikksikring vil òg få positiv innverknad på bumiljøet i bydelane med størst trafikk, seier Øvstebø. 

Hovudfunna i undersøkinga:

  • 52 prosent er negativ eller svært negativ til bompengar i dei tre kommunane.  Dei spurde i Sula er mest negative (65 prosent).  43 prosent er nøytrale, positive eller svært positive.
  • 73 prosent av dei som skal på skole eller arbeid i dei tre kommunane brukar eigen bil. Berre 6 prosent brukar buss.
  • 65 prosent meiner Ålesund er ganske dårleg  eller svært dårleg tilrettelagt for syklistar.
  • 54 prosent meiner det er heilt greitt å bruke bompengar på andre tiltak enn veg.  33 prosent er ueinig eller heilt ueinig i å bruke bompengar på andre prosjekt enn veg.
  • 36 prosent av dei spurde knyttar Bypakke Ålesund til bompengar og avgifter, medan 28 prosent knyttar Bypakke Ålesund til betre vegar og betre framkome. 
  • Berre 19 prosent er nøgd med kollektivtilbodet til/frå eller i Ålesund. 37 prosent er ganske og svært misnøgd. 

Om undersøkinga:

Undersøkinga vart gjennomført av Norstat i november 2020 for å få kunnskap om haldningane til Bypakke Ålesund i kommunane Ålesund, Sula og Giske. Det vil bli gjennomført oppfølgande undersøkingar for å sjå i kva grad haldningane endrar seg etter kvart som tiltak i bypakka vert ferdigstilt.

Det vart gjennomført 600 intervju på telefon i Ålesund (400), Sula (100) og Giske (100). Resultata for heile regionen må tolkast innanfor feilmarginar på +/- 2,4 - 4,0 prosentpoeng for hovudfrekvensane. Resultata er vekta på alder og kjønn i dei ulike kommunane.