Aktuelt

Får 15 millionar til sykkelveg i ytre bydel

Samferdselsdepartementet har bestemt at dei statlege tilskotsmidlane for mindre byområde i 2023 fordelast likt mellom Ålesund og Bodø.  

Ny gateterminal på Moa

Den nye gateterminalen på Moa er no teken i bruk. Måndag 27. februar var det offisiell opning, og passasjerane fann vegen til dei nye haldeplassane langs Borgundvegen. 

Slik blir det nye kollektivknutepunktet ved Ålesund sjukehus

Statens vegvesen startar arbeidet med det nye kollektivknutepunktet ved Ålesund sjukehus før sommaren. Tilkomst til sjukehuset blir via eit nytt parkeringshus.

Kva skal vi bygge i 2023?

Bypakke Ålesund er godt i gang med både små og store prosjekt det komande året. Bypakken skal bidra til attraktiv og berekraftig byutvikling, og vi lanserer no eit kart som gir deg betre oversikt over det som skal skje. 

Ber om innspel til namn på tunnel og bruer på Lerstad

Statens vegvesen har bedt Statens kartverk reise namnesak for tre planlagde konstruksjonar i Bypakke Ålesund. No har nokon rett til å uttale seg før vedtaket blir gjort.

Har du ikkje AutoPass-avtale?

Du som manglar AutoPASS-avtale får faktura for alle bompasseringar utan rabatt. Fakturaen kjem då frå Vegamot. Skaff deg AutoPass-avtale og brikke for å få tilgang til rabattordningar. 

Ny gateterminal på Moa opnar 27. februar

No skjer eit viktig løft for kollektivtrafikken i Ålesund. Ei rekkje bussruter får ei meir effektiv passering forbi Moa med gatestopp i Borgundvegen. Korting av reisetida mellom sentrum og nokre av dei indre bydelane er eit framtidsretta tiltak for ei kommune i vekst. Velkommen til opning med snorklipping!

No kan desse køyretøya også få rabatt

No blir det fremja sak i formannskapet om å innføre tilsvarande ordning med passeringstak for bompengeinnkrevjing for takstgruppe 2 som for takstgruppe 1.

Inviterer til marknadsmøte om Lerstadtunnelen

Statens vegvesen inviterer til marknadsmøte om den kommande entreprisen på E136 Breivika-Lerstad.

Omlegging av Moavegen

Tysdag den 10. januar kl. 12.00 legg Statens vegvesen om Moavegen for å få plass til byggearbeida for Lerstadtunellen. Moavegen blir då lagt om til området bak Spjelkavik kyrkje og kobla på Vestmoa ved Herdhuset.