Bompengar

Finansieringa av Bypakke Ålesund kjem frå bompengar og statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar. Bypakke Ålesund kan krevje bompengar i inntil 15 år, men foreløpige utrekningar tyder på at det blir om lag 12 år.

Status, januar 2022: Statens vegvesen startar arbeidet med å bygge bomstasjonane i januar 2022. Planlagt oppstart for bompengar er mai/juni 2022.

Gå til oversikt over bomstasjonane

Prisar

Ver merksam på at dette er foreløpige prisar. Endeleg takstvedtak vert kunngjort seinast fire veker før oppstart av bompengar, og det kan kome mindre justeringar. 

Generell informasjon:

 • Bomfri gjennomkøyring: Plasseringa av bomstasjonane sikrar at bilar som skal køyre gjennom området på E39 frå Blindheimsbreivika/Vegsund til Brusdalen slepp å betale bompengar. Du må komme inn på E39 før Blindheimstunnelen og følge E39 til etter Brusdalen for å få gratis gjennomkøyring. I dette området er bomstasjonane plassert ved av- og påkøyringsrampene.
 • Tovegsinnkrevjing: Alle bomstasjonane har tovegsinnkrevjing, som betyr at du må betale bompengar i begge retningar.
 • Timesregel: Du betalar berre for første passering innanfor ein klokketime. Etter det kan du fritt passere alle bomstasjonar i begge retningar innanfor ein time, utan å bli belasta. Dette gjeld alle køyretøy med gyldig avtale og brikke.
 • AutoPASS-avtale: Dei som har AutoPASS-avtale og brikke i bilen får 20 prosent rabatt. Les meir om AutoPASS-avtale her.
 • Utan AutoPASS-avtale: Dei som manglar AutoPASS-avtale blir fakturert for bompasseringane utan rabatt. Vi anbefala derfor å inngå avtale med ein brikkeutferdar. Du finn oversikt over alle brikkeutferdarane her. Du får lik rabatt uavhengig av kva brikkeutferdar du inngår avtale med.   

Fritak for bompengar:

 • Motorsyklar, mopedar og mopedbilar.
 • Personar som har HC-parkeringskort (må søke om fritak)
 • Kollektivtransport i rute (må søke om fritak)

Personbil, inkl. hybridbilar

 • Pris med avtale: ca. 20 kroner
 • Pris utan avtale: ca. 26 kroner
 • Har du fleire enn 60 passeringar i månaden betaler du ikkje for desse. Maksimal kostnad for ein månad for ein personbil med rabattavtale blir ca. 1200 kroner.

Elbil (nullutsleppsbilar):

 • Elbilar får 50 prosent rabatt. Dette kjem i tillegg til 20 prosent rabatt for dei som har AutoPASS-avtale.
 • Pris med avtale: ca. 10 kroner
 • Pris utan avtale: ca. 13. kroner
 • Har du fleire enn 60 passeringar i månaden betaler du ikkje for desse. Maksimal kostnad for ein månad for ein elbil med rabattavtale blir ca. 600 kroner.

Takstgruppe 2, tungbil (> 3500 kg)

 • Ca. 52 kroner. Det er ingen rabattar for tungbil.
 • Nullutsleppskøyretøy over 3500 kilo er fritatt bompengar når dei har AutoPass-avtale.

Bomstasjonane

Det er planlagt totalt 13 bomstasjonar fordelt på tre bomsnitt. Kartet viser dei tre bomsnitta, og plasseringa til dei tretten bomstasjonane er forklart under kartet. Alle bomstasjonane skal ha tovegsinnkrevjing.

Kart over kvar bomstasjonane kjem. - Klikk for stort bilete 

Sentrum av Ålesund

 • Volsdalen bomstasjon: på E136 i Volsdalen, mellom Ysteneset og Nørvevika (omtrent der ein passera Color Line stadion).
 • Klipra bomstasjon: Ved Borgundvegen 43 (Klipra seniorsenter).

Lerstad/Hatlane

 • Lerstadvegen bomstasjon: på innfartsvegen ved rundkøyringa på Lerstad like etter bensinstasjonen, mot Breivika.
 • Hatlaåsen bomstasjon: på Åse, rett aust for Hatlaåstunnelen (mot Moa).
 • Lerstadtunnelen bomstasjon: i den nye E136 Lerstadtunnelen når den opnar.

Moa/Blindheim/Brusdal

 • Breivika bomstasjon: mellom rundkøyringa i Breivika og den store rundkøyringa ved Moa/E39
 • Moa bomstasjon: mellom den store rundkøyringa ved Moa/E39 til og frå Brusdalen og Moa, på vegen opp mot kjøpesentera på Moa.
 • Olsvika bomstasjon: ved rundkøyringa i Olsvika, ved nedkøyringa frå E39.
 • Ytterholen bomstasjon: ved krysset frå Alvikvegen på påkøyringsrampe til E39 Brusdalen. 
 • Elvebakken bomstasjon: ved rundkøyringa ved Liljedahlsbrua (mellom Blindheimstunnelen og Moatunnelen) i retning Moa-området.
 • Liljedahlen bomstasjon: ved rundkøyringa ved Liljedahlsbrua (mellom Blindheimstunnelen og Moatunnelen) i retning Spjelkavik.
 • Blindheimsbreivika bomstasjon: like ved Blindheimsbreivika 10, på den gamle hovudvegen mellom Spjelkavik og Blindheim.
 • Brusdalsvegen bomstasjon: bomstasjonen ligg på Brusdalsvegen, mellom Rødset og Brusdal, på den gamle vegen ved oppkøyringa til E39.

Kven har ansvar for kva?

Vegamot er ansvarleg for innkrevjinga av bompengar i Bypakke Ålesund, inkludert finansiering, teknisk innkrevingsutstyr, takstar og innkreving frå kundar som ikkje har avtale. Det betyr at dersom du passera ein bomstasjon utan AutoPASS-avtale er det Vegamot som sender deg faktura. Les meir om Vegamot her.

Det er fleire brikkeferdarar som tilbyr AutoPASS-avtale. Du står fritt til å inngå avtale med ein av desse brikkeutferdarane. Meir informasjon om brikkeutferdarane finn du her

Vil du lese meir om utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund?

Last ned Stortingsproposisjon 201 S. Der er blant anna bompengar, bompengeopplegg og finansieringsopplegg beskrive i kapittel 6 og 7.