Vurderer endring av reguleringsplan på Breivika - Lerstad

Statens vegvesen fortalte i desember 2021 at dei hadde oppdaget en billigere og mer klimavennlig måte å bygge tunellen på østre del av E136 Breivika-Lerstad, og planlegger en endring av reguleringsplanen. Prosjektet er det største i Bypakke Ålesund.

En illustrasjon som viser inngangen til tunellen i Breivika. - Klikk for stort bileteDe første 470 meterne av Lerstadtunnelen var planlagt bygget som betongtunnel. Det krever en åpen byggegrop som blir fylt over når betongtunnelen er på plass.

Ved å dreie Lerstadtunnelen mot sør kan den bygges i fast fjell, og betongtunnel med krevende og kostbar byggegrop langs Lerstadvegen kan dermed unngås.

 

- Når vi forbereder anleggsstart og lager konkurransegrunnlag, ser våre fagfolk på alle sider av prosjektet. Vi vurderer nå en mulighet til å korte inn betongtunnelen betraktelig. Vi kan gå inn i fjelltunnel langt tidligere ved å dreie tunnelen i en kurve mot sør, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Grunnundersøkelser er utført i høst, og de bekrefter at dette er en reell mulighet. 

Ved å bytte ut betongtunnel med fjelltunnel blir det blir mindre bruk av betong, og mindre løsmasser og sprengstein som må flyttes på. Det vil slå positivt ut både på kostnadsbildet og i klimaregnskapet.

De første 470 meterne av Lerstadtunnelen var planlagt bygget som betongtunnel. Det krever en åpen byggegrop som blir fylt over når betongtunnelen er på plass.  

Endringer i reguleringsplanen kan få konsekvenser for naboer

Reguleringsplanen for E136 Breivika – Lerstad ble vedtatt i 2014. Tunneltraseen ligger langs sørsiden av Lerstadvegen. En reguleringsendring vil ikke kreve innløsning av boliger, men det vil få noen konsekvenser:

  • Tomta til Vestmo behandlingssenter blir berørt. Særlig i byggeperioden. 
  • Noen naboer over tunnelen vil merke rystelsene fra tunnelsprengningen bedre.
  • Noen naboer får nå traseen lenger unna. 
  • Lokalt vegnett over tunnelen vil bli justert lengst øst.
  • Det vil bli mindre problemer med trafikkavvikling på Lerstadvegen

Om de foreslåtte endringene blir gjennomført vil det bety en reguleringsendring. Saken går da ut på høring, det vil bli gjennomført informasjonsmøter, og berørte parter får anledning til å komme med innspill slik vanlig praksis er i reguleringssaker.

 

Et kart som viser dagens reguleringsplan og nytt forslag til linje for tunellen.  - Klikk for stort bileteBlå linje viser den den nye traseen som foreslås. Rød stiplet linje viser vedtatt trase.

 

Utlysningen av totalentreprisen utsettes

En reguleringsendring vil ta tid, og utlysning av totalentreprisen vil derfor bli utsatt til november 2022. Samtidig vil anleggsarbeidet ta kortere tid, og det er derfor ikke sikkert vegen står ferdig senere enn først planlagt. Dette må vi komme tilbake til.

Selv om oppstart av totalentreprisen blir utsatt, vi det første anleggsarbeidet starte opp på Lerstad allerede til våren. Denne uken sender Statens vegvesen ut en tilbudskonkurranse på forberedende arbeider for Lerstadtunnelen, med oppstart i mars/april 2022.  

Kontaktperson i Statens vegvesen

Ole Kristian Birkeland
Prosjektleder
Tlf: 909 68 712
E-post: ole.birkeland@vegvesen.no