Trafikksikringstiltak, Øvre Skytterholmen

Bypakke Ålesund skal sikre krysset ved Blindheim barneskule. 

Skape ein trygg skuleveg

Hovudmålet er å forbetre gangfeltet og krysset mellom Øvre Skytterholmen og Tørlevegen. Dette skal gjerast ved å stramme opp krysset, auke belysninga og generelt gjere fotgjengaren meir synleg. Ved å redusere bredda på krysset vil hastigheita på køyretøya bli lågare, og gangfeltet blir kortare. Dette vil gje større sikkerheit til barn og unge som ferdast i området. 

Krysninga vil også bli justert slik at den går rett over vegen og ikkje på skrå. Prosjektet vil vere universelt utforma, med ledesteinar og intensivbelysning for å sikre god tilgjengelegheit og tryggheit for alle brukarar.

Området har mange mjuke trafikantar, spesielt barn og unge som går til Blindheim skole. Derfor er det viktig å gjennomføre desse tiltaka for å skape eit sikkert og tilgjengeleg miljø.

I krysset mellom Øvre skytterholmen og Tørlaveien blir det betre trafikksikkerheit ved at Bypakken

  • forlenger fortauet i aust
  • rustar opp med betre lys
  • lagar overgang

Byggherre: Ålesund kommune

Status: Ferdig vinteren 2024

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kontakt oss

Tobias Hay Slinning
Byggeleiar
E-post
Telefon 45 67 72 88