Blindheim - Flisnes

Prosjektet gir tryggare veg for alle trafikantar gjennom sanering av kryss, og betre tilrettelegging for gåande og syklande. Det blir også oppgraderte haldeplassar for kollektivtrafikken. 

  

Om prosjektet

Det køyrer i overkant av 11 000 bilar i døgnet på fylkesveg 60 mellom Blindheim og Flisnes. Vegsystemet er ikkje utforma for dagens eller framtidas trafikk. Området får no ei kraftig oppgradering. Byggeperioden vil vare i om lag 2 år frå april 2024.  

Sjå meir informasjon om dei ulike fasane i byggeperioden. 

Sjå nabosida for prosjektet, med nyttig informasjon til naboar. 

Dette er dei største tiltaka:

 • Ny rundkøyring ved Blindheimshallen
 • Rundkøyring ved Blindheimshallen gjer at fleire farlege kryss forsvinn: -
  - krysset mot nord ved Blindheimshallen
  - det firearma krysset i Puskhola
  - kryssa ved Eikenosen og Hjelldalen.
 • Nye undergangar ved Blindheimshallen og Puskhola,  
 • Fortau langs Ramsvikvegen og Puskholevegen
 • Ny gang- og sykkelveg på nordsida av fylkesvegen mellom Nyledbakken og Flisnes 
 • Samanhengande gang- og sykkelvegsystem som knyter området saman
 • Tre busshaldeplassar på kvar side av vegen som blir oppgradert til dagens standard
 • Støyskjermingstiltak langs fylkesvegen vil gi betre bu- og opphaldsmiljø i heile området. 
Illustrasjon med rundkjøring - Klikk for stort bileteEi rundkøyring ved Blindheimshallen skal erstatte mange farlege kryss.


 

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Status: Byggestart i 2024. Planlagt ferdigstilt i 2026

Les nyheitssaker om prosjektet:

Informasjonsmøte 13. mars 2024 - sjå presentasjonar

Signerte kontrakt for vegprosjektet mellom Blindheim og Flisnes

Kontakt oss

Erlend Aune
Prosjektleiar Bypakke Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune
E-post
Mobil 41 66 11 63