Vegprosjektet Blindheim – Flisnes er lyst ut på anbod

Nye vegsystem, rundkøyring og betre tilrettelegging for mjuke trafikantar er blant tiltaka på dette omfattande prosjektet i Bypakke Ålesund. No håper Møre og Romsdal fylkeskommune på god konkurranse blant entreprenørar.  

Status på arbeidet ved sjukehuset

Det er mykje aktivitet i Bypakke Ålesund om dagen. På Åse jobbast det no på spreng for å ferdigstille det nye kollektivpunktet ved Ålesund sjukehus. Dette er status på prosjektet.

Bygginga i Tonningsgate er i gang

No skjer det i Skarbøvika. Gravemaskinene er på plass, og ny gangveg, sykkelveg med oppgradering av vegbana på strekninga frå Steinvågbrua er eit steg nærmare ferdigstilling.

Innfører månadstak for tunge køyretøy i Ålesund

Frå 1. september er det innført passeringstak på 60 betalande passeringar pr. månad for køyretøy i Takstgruppe 2.

Eitt år med bompengar i Ålesund

Styringsgruppa i Bypakke Ålesund vedtok at oppstartsdato for bompengar skulle starte opp 22. august 2022. Det er nøyaktig eitt år sidan i dag. Mykje har skjedd på eitt år og mykje kjem til å skje den komande tida i Bypakke Ålesund.  

Startar opp arbeid i Tonningsgate 

Skarbøvika skal få nytt fortau og sykkelfelt. Fylkeskommunen tek til med arbeidet siste veka i august, og i nokre periodar blir det innsnevring av vegbana med lysregulering for trafikk. 

E136 Breivika-Lerstad: Fire entreprenørar prekvalifisert

Statens vegvesen har valt ut fire entreprenørar som går vidare til neste fase i konkurransen om å bygge ny E136 frå Breivika til Lerstad i Ålesund.

Informerte engasjerte naboar om framdrifta på Åse kollektivpunkt

Tysdag arrangerte Statens vegvesen og Vasto Anlegg AS informasjonsmøte om det nye kollektivpunktet på Åse.

Slik blir vegprosjektet mellom Blindheim og Flisnes

Ei sterkt trafikkert strekning skal no få ei betydeleg oppgradering. Med ny rundkøyring og betre tilrettelegging for gåande, syklande og for kollektivtrafikk, blir det nye tider i bydelen. Prosjektet har oppstart i 2024. 

Signerte kontrakt for nytt fortau og sykkelfelt i Skarbøvika

Onsdag 28. juni signerte Møre og Romsdal fylkeskommune kontrakt med Mesta for tilrettelegging for sykkel og gåande i Tonningsgate.