Kva skal vi bygge i 2023?

Bypakke Ålesund er godt i gang med både små og store prosjekt det komande året. Bypakken skal bidra til attraktiv og berekraftig byutvikling, og vi lanserer no eit kart som gir deg betre oversikt over det som skal skje. 

Ber om innspel til namn på tunnel og bruer på Lerstad

Statens vegvesen har bedt Statens kartverk reise namnesak for tre planlagde konstruksjonar i Bypakke Ålesund. No har nokon rett til å uttale seg før vedtaket blir gjort.

Har du ikkje AutoPass-avtale?

Du som manglar AutoPASS-avtale får faktura for alle bompasseringar utan rabatt. Fakturaen kjem då frå Vegamot. Skaff deg AutoPass-avtale og brikke for å få tilgang til rabattordningar. 

Ny gateterminal på Moa opnar 27. februar

No skjer eit viktig løft for kollektivtrafikken i Ålesund. Ei rekkje bussruter får ei meir effektiv passering forbi Moa med gatestopp i Borgundvegen. Korting av reisetida mellom sentrum og nokre av dei indre bydelane er eit framtidsretta tiltak for ei kommune i vekst. Velkommen til opning med snorklipping!

No kan desse køyretøya også få rabatt

No blir det fremja sak i formannskapet om å innføre tilsvarande ordning med passeringstak for bompengeinnkrevjing for takstgruppe 2 som for takstgruppe 1.

Inviterer til marknadsmøte om Lerstadtunnelen

Statens vegvesen inviterer til marknadsmøte om den kommande entreprisen på E136 Breivika-Lerstad.

Omlegging av Moavegen

Tysdag den 10. januar kl. 12.00 legg Statens vegvesen om Moavegen for å få plass til byggearbeida for Lerstadtunellen. Moavegen blir då lagt om til området bak Spjelkavik kyrkje og kobla på Vestmoa ved Herdhuset. 

Ein by for folk - på hjul og på føtene

Bypakke Ålesund bygger ein by for at folk skal kome seg fram raskare, tryggare og grønare. Då kan ikkje verken bilar eller menneske få dominere på bekostning av andre.  

Fleire med AutoPASS-avtale i Ålesund enn andre stader

Talet på el-bilar aukar. Det same gjer talet på dei som har AutoPASS-avtale, og den er no på rekordhøge 95,8 prosent.  

Klart for nytt buss-kapittel for Hessa

Eit av dei prosjekta i Bypakke Ålesund som har størst nytte etter kostnad er no ferdig. Med ny busshaldeplass på Slinningsodden er det gjort klart for ein mykje raskare busstur inn til sentrum.