Aktuelt

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.

120 statlege millionar til Ålesund i utkast til i Nasjonal transportplan

Det ser ut til å kome store statlege tilskot til Ålesund og andre regionbyar i Nasjonal transportplan, NTP. Det vart klart i ein ny lekkasje frå Nasjonal transportplan. Planen skal leggast fram før påske.

Fleire syklar under koronapandemien

Det viser tal frå to av kommunens sykkelteljarar som er monterte aust for sentrum av Ålesund.

Ein gledens dag for Ålesund

Konklusjonen i kvalitetsikring 2 (KS2) til Bypakke Ålesund, rår til at saka no kan sendast til behandling i Stortinget. Det er konsulentselskapa Ernst og Young og WSP, som har utarbeidd rapporten.

Ein merkedag i Ålesund si historie

- Vedtaket i kommunestyret torsdag 27. august er historisk. Den nye planen for Campus i Ålesund vil gi ringverknader i regionen i generasjonar framover. Det seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Buss-slusa til Moa opnar neste månad

Onsdag vart bommen ved den nye buss-slusa frå Lerstad til Moa testa ut. Bussane har no fått kodebrikka for bommen, og busspendlarane kan sjå fram til kortare reisetid mellom sentrum og Moa.

Har nådd milestolpe i Bypakke Ålesund

Arbeidet med kvalitetssikring av Bypakke Ålesund og E136 Breivika-Lerstad er no i gang. Torsdag 7. mai var Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og konsulentar samla til oppstart av arbeidet med ekstern kvalitetssikring av E136 Breivika – Lerstad og Bypakke Ålesund. 

Bypakken er sendt over til Samferdselsdepartementet 

I mars vart Bypakke Ålesund oversendt frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. No reknar ein med å setje i gang siste kvalitetssikring (KS2) over påske. Deretter skal saka til Stortinget - i form av ein bompengeproposisjon - til endeleg vedtak.

Planlegg betre forhold for syklistane

Ein sykkelbyavtale blei inngått våren 2009 mellom Ålesund kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen, der målet er å auke sykkelandelen i Ålesund til 8% innan 2027. Det er nesten ei tredobling av antal sykkelreiser.