Forberedende entreprise på E136 Breivika-Lerstad lyses ut på anbud

Statens vegvesen lyste i desember 2021 ut konkurranse for forberedende arbeid på ny veg mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune. 

Vurderer endring av reguleringsplan på Breivika - Lerstad

Statens vegvesen fortalte i desember 2021 at dei hadde oppdaget en billigere og mer klimavennlig måte å bygge tunellen på østre del av E136 Breivika-Lerstad, og planlegger en endring av reguleringsplanen. Prosjektet er det største i Bypakke Ålesund.

Kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund er tilsett

Sunniva Ullavik Erstad (32 år) vart hausten 2021 tilsett som kommunikasjonsrådgivar for Bypakke Ålesund.    

Bypakke Ålesund i boks

14. juni 2021 godkjende Stortinget planane for Bypakke Ålesund. No ligg alt klart til å starte ei omfattande opprusting og utbygging av vegnett, sykkel- og gangvegar, kollektivknutepunkt og trafikksikringstiltak i Ålesund.

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.

Undersøking om Bypakke Ålesund

Innbyggarane er delt i synet på bompengar, halvparten synes det er greitt at bompengar går til andre tiltak enn veg. 

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren 2021. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.

120 statlege millionar til Ålesund i utkast til i Nasjonal transportplan

Det ser ut til å kome store statlege tilskot til Ålesund og andre regionbyar i Nasjonal transportplan, NTP. Det vart klart i ein ny lekkasje frå Nasjonal transportplan. Planen skal leggast fram før påske 2021.

Ein gledens dag for Ålesund

Konklusjonen i kvalitetsikring 2 (KS2) til Bypakke Ålesund, rådde hausten 2020 til at saka kan sendast til behandling i Stortinget. Det er konsulentselskapa Ernst og Young og WSP, som har utarbeidd rapporten.

Ein merkedag i Ålesund si historie

- Vedtaket i kommunestyret torsdag 27. august 2020 er historisk. Den nye planen for Campus i Ålesund vil gi ringverknader i regionen i generasjonar framover. Det seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.